Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii w wyposażonym gabinecie znajdującym się w budynku Gminy przy ul. Twardej 6 w Warszawie.

Warunki konkursu ofert:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy oferentów dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii, prowadzących własną działalność gospodarczą.

2. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) Dane o oferencie – imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenia organu dokonującego wpisu oraz numery NIP i REGON;
b) Proponowany rodzaj i zakres świadczeń;
c) Proponowany miesięczny harmonogram pracy;
d) Proponowaną miesięczną kwotę należności za świadczenia;
e) Kserokopie następujących dokumentów:
– dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie fizjoterapii;
– innych zaświadczeń, certyfikatów i dyplomów dokumentujących uprawnienia do wykonywania oferowanych świadczeń;
–  potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC dla osoby świadczącej usługi fizjoterapeutyczne.

3. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii w wyposażonym gabinecie znajdującym się w budynku GWŻ w Warszawie przy ul. Twardej 6.

4. Wykonywanie świadczeń musi odbywać się minimum 3 dni w tygodniu po 7 godzin.

5. Do konkursu mogą przystąpić osoby zajmujące się fizjoterapią od minimum 2 lat.

6. Z oferentem, która wygra konkurs, podpisana zostanie umowa na świadczenie usług z zakresu fizjoterapii.

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać/nadsyłać na adres: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, ul. Twarda 6, 00-950 Warszawa (budynek Synagogi im. Nożyków, Biuro Zarządu, pokój nr 12).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

– Imię i nazwisko oferenta;
– adres zamieszkania oferenta;
– adnotacja: „Konkurs ofert – fizjoterapia”.

Termin składania ofert upływa we wtorek, 23 lutego 2016 r. o godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 lutego 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Gminy. Wyboru oferenta dokona, powołana przez Zarząd GWŻ, Komisja Konkursowa. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

– doświadczeniem oferenta w realizacji określonego świadczenia;
– kwalifikacjami potwierdzonymi ukończonymi studiami, kursami, szkoleniami itp.;
– zakresem oferowanych świadczeń;
– miesięczną kwotą należności za wykonanie świadczeń.

O wyniku rozpatrzenia ofert oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać po numerem telefonu 22 652 28 05 w godz. 9:00-16:00 (w piątek do godz. 15:00).