Rada Europejska przyjmuje Deklarację w sprawie zwalczania przejawów antysemityzmu i rozwoju strategii na rzecz bezpieczeństwa społeczności i instytucji żydowskich w Europie

Rada Europejska przyjęła  6 grudnia 2018 roku  Deklarację w sprawie zwalczania przejawów antysemityzmu i rozwoju strategii na rzecz bezpieczeństwa społeczności i instytucji żydowskich w Europie.

 

Rada w swojej Deklaracji przyznaje, iż w ostatnim czasie społeczności żydowskie niektórych państw UE są szczególnie narażone na ataki terrorystyczne oraz gwałtowny wzrost  incydentów o charakterze antysemickim.  Zauważa także powszechność antysemityzmu, co potwierdza raport Agencji Praw Podstawowych z 2018 r. poświęcony antysemityzmowi.

Deklaracja, w ramach strategii zapobiegania rasizmowi, ksenofobii, radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi, zachęca państwa członkowskie do przyjęcia i wdrożenia całościowej strategii zapobiegania i zwalczania wszelkich form antysemityzmu. Wzywa także państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społecznościom żydowskim, instytucjom i obywatelom.

 

Treść Deklaracji jest dostępna na stronie:

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6686_en.htm