RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 W wykonaniu obowiązków nałożonych na Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) chcemy Państwu przekazać poniższe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa (dalej „My” lub „Gmina”).

Działalność Gminy znajduje podstawy prawne w:

 • ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Ustawa”);
 • Prawie Wewnętrznym Wyznaniowej Wspólnoty Żydowskiej w Rzeczypospolitej Polskiej z 15 stycznia 2006 r. (dalej jako: „Prawo wewnętrzne”);
 • uchwałach organów Gminy oraz organów Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Związek Gmin”) wydane na podstawie Prawa wewnętrznego oraz Ustawy.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), który udzieli odpowiedzi na pytania w zakresie przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w Gminie:

 • adres e-mail: iod@jewish.org.pl
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa.

 

Skąd mamy Państwa dane?

 

 1. Otrzymaliśmy je od Państwa poprzez wypełnienie Deklaracji Członkowskiej do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie (dalej jako: „Deklaracja”), w której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją zadań statutowych Gminy.
 2. Mogliśmy je otrzymać od Państwa również w inny sposób, gdy wyrazili Państwo zainteresowanie działalnością Gminy, a jednocześnie nie mogą (na przykład nie posiadają Państwo obywatelstwa polskiego – art. 7. 1. Prawa wewnętrznego), albo nie chcą Państwo zostać jej członkiem.
 3. Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe w związku z pracą lub wykonywaniem usług na rzecz Gminy.
 4. Państwa dane osobowe mogliśmy również uzyskać od innych osób, które przekazały je nam w związku z naszą działalnością, na przykład w zakresie działalności socjalnej Gminy.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminę?

 

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu. Interes ten polega na prowadzeniu przez Gminę działalności statutowej określonej w Prawie wewnętrznym. Na tej podstawie dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zaspokajaniem religijnych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb członków Gminy oraz potrzeb wynikających z trudnej sytuacji życiowej członków Gminy (art. 17 Prawa wewnętrznego). Prawnie uzasadniony interes obejmuje również sprawy organizacyjno-administracyjne Gminy, w tym w szczególności rozliczanie i egzekwowanie składek na rzecz Gminy (art. 9 pkt 3 Prawa wewnętrznego).

 

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach niezbędnych do wykonania umowy, której są Państwo stroną. Ta podstawa obejmuje wszelkie sytuacje, w których zawarli Państwo w imieniu własnym umowę z Gmina i na przykład świadczycie na rzecz Gminy usługi.

 

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe również na podstawie Państwa zgody, w przypadku gdy nie są Państwo członkami Gminy, a jednocześnie wyrazili Państwo zainteresowanie działalnością Gminy, w celu informowania o bieżącej działalności za pośrednictwem wiadomości elektronicznych (e-mail) poprzez wysyłkę newslettera oraz poprzez wysyłkę biuletynu Gminy na wskazany przez Państwa adres pocztowy.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie:

 • osobiście – w siedzibie Gminy;
 • elektroniczne – w odpowiedzi na wiadomość zawierającą newsletter Gminy.

 

Cofnięcie zgody uniemożliwi nam dalsze informowanie Państwa o bieżącej działalności Gminy polegającej na wysyłce newslettera lub biuletynu.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

 

 1. Podanie danych osobowych w przypadku chęci przystąpienia do Gminy jest dobrowolne, ale konieczne do rozpoznania Deklaracji oraz przeprowadzenia procedury nabycia praw członkowskich zgodnie z art. 10 ust. 1 Prawa wewnętrznego.
 2. Podanie danych osobowych w przypadku zawarcia w imieniu własnym umowy z Gminą jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i następczego jej wykonania. Bez podania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie i wykonanie umowy.
 3. Wyrażenie przez Państwa zgody oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do informowania Państwa o naszej działalności, w tym w szczególności poprzez wysyłkę newslettera oraz biuletynu Gminy.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Gminy w zakresie przetwarzanych danych?

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać przy użyciu kanałów komunikacji z Gminą podanych powyżej (osobiście w siedzibie Gminy/poprzez e-mail/listownie):

 

 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych (przy prawnie uzasadnionym interesie, wykonaniu umowy oraz zgodzie):

mogą je Państwo zrealizować w każdym czasie. Prawo to dotyczy jedynie Państwa danych osobowych. Jeżeli dane te będą nierozerwalnie związane z innymi danymi osobowymi, to Gmina może przedstawić Państwu wyciąg z takich dokumentów i informacji, albo w uzasadnionych przypadkach odmówić dostępu w tym zakresie (art. 15 RODO);

 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych (przy prawnie uzasadnionym interesie, wykonaniu umowy oraz zgodzie):

gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);

 

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu (art. 17 i 21 RODO):

przy prawnie uzasadnionym interesie: muszą Państwo wykazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą nadrzędny charakter wobec prawnie uzasadnionego interesu Gminy. Jeżeli szczególna sytuacja uchyli prawnie uzasadniony interes będzie to oznaczało m. in. niemożliwość dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, a co za tym idzie możliwości korzystania z pełni praw związanych z  członkostwem w Gminie;

w wykonaniu umowy: prawo sprzeciwu nie przysługuje. Prawo do usunięcia danych jest bezpodstawne w przypadku obowiązywania umowy, a także w przypadku dochodzenia roszczeń z nimi związanych;

na podstawie zgody: polega na cofnięciu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu informowania o bieżącej działalności Gminy.

 

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych (przy prawnie uzasadnionym interesie, wykonaniu umowy oraz zgodzie):

gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe, albo gdy wniosą Państwo sprzeciw (o ile to uzasadnione) wobec ich przetwarzania – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający sprawdzić Gminie prawidłowość tych danych lub zasadności Państwa sprzeciwu (art. 18 RODO).

 

 • w odniesieniu do prawa przenoszenia danych (przy prawnie uzasadnionym interesie, wykonaniu umowy oraz zgodzie):

uprawnienie to nie ma zastosowania, ponieważ dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co stanowi jeden z warunków przyznania tego prawa (art. 20 ust. 1 lit. b RODO).

 

 • w odniesieniu do prawa niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (przy prawnie uzasadnionym interesie, wykonaniu umowy oraz zgodzie):

uprawnienie to nie ma zastosowanie, ponieważ dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w wyniku takich operacji nie zapadają żadne decyzje (art. 22 RODO).

 

Gdzie mogą Państwo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminę?

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

 1. Dane związane z członkostwem w Gminie przechowujemy bezterminowo. Dane te konieczne są do prowadzenia przez Gminę statutowej działalności, w tym w szczególności w zakresie kultywowania i zachowywania religii i kultury żydowskiej oraz historii Żydów w Polsce.

 

 1. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów wykonania umowy przez okres terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową lub świadczoną usługą (na przykład w zakresie przysługujących roszczeń na podstawie tych umów).

 

 1. Przechowujemy Państwa dane osobowe, wykorzystywane w celu informowania Państwa o bieżącej działalności Gminy, do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Związkowi Gmin Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów Ustawy oraz Prawa wewnętrznego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organizacjom wyznaniowym żydowskim tworzonym na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy, które są odrębnymi osobami prawnymi zgodnie z przepisami Ustawy – w celu prowadzenia zgodnej z ich misją działalności wyznaniowej, oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej i społeczno-kulturalnej, w szczególności w zakresie zachowania dziedzictwa tradycji i kultury Żydów w Polsce oraz upowszechniania wiedzy o historii i zasadach religii mojżeszowej.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).