ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

        

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie zaprasza do składania ofert              na utrzymanie porządku i czystości na terenie Cmentarza Żydowskiego

 

Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie porządku i czystości na terenie Cmentarza Żydowskiego w Warszawie przy ul Okopowej 49/51 o powierzchni 33 ha 5 558 m2.

Zakres zadania obejmuje w szczególności: 

 • Trzykrotne koszenie trawników i łąk w ciągu roku (kwiecień/maj, czerwiec/lipiec, wrzesień/październik).
 • Bieżące usuwanie złamanych gałęzi, konarów z całej powierzchni Cmentarza.
 • Usuwanie liści w okresie jesień/zima z terenu całego cmentarza, w tym z nagrobków i spomiędzy nich; utylizacja zebranych liści (utylizacja może podlegać dopłacie).
 • Odśnieżanie głównych ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym.
 • Bieżące zamiatanie ciągów komunikacyjnych i chodników.
 • Bieżące usuwanie wytrącającego się posuszu na drzewach, w szczególności w pobliżu ciągów komunikacyjnych.
 • Bieżące usuwanie śmieci z terenu cmentarza.
 • Sukcesywne ograniczanie rozwoju pnączy na terenie terenu całego cmentarza.
 • Oczyszczanie terenu upamiętnień (Mauzoleum, Kwatery 1939 r. Groby Masowe, pomniki wzdłuż ul. Okopowej) z liści i innych nawarstwień roślinnych -co 3 tygodnie.
 • Bieżący monitoring drzew stanowiących zagrożenie (według udostępnionego wykazu) –  po każdym silniejszym wietrze lub co 3 miesiące.
 • Usuwanie urobku powstałego w wyniku prac wolontariackich.
 • Bieżące naprawy infrastruktury (ścieżek i alejek wyłożonych płytami i kostką).

 

 • Oczyszczanie rynien na budynku gospodarczym oraz ohelach (raz w miesiącu, a w okresie jesiennym raz w tygodniu).
 • Oczyszczenie ścieżek pokrytych nadkładam materii organicznej (ewentualnie gruzów i innych elementów) do pierwotnego poziomu przy założeniu średniomiesięcznego postępu około 50 mb.
 • Przycinanie żywopłotów.
 • Zgłaszanie do Dyrekcji Cmentarza wszelkich wiatrołomów i powalonych drzew.
 • Usuwanie złomów i wykrotów drzew (po wcześniejszym zatwierdzeniu przez dyrekcję).
 • Zgłaszanie do Dyrekcji Cmentarza wszelkich zaobserwowanych zagrożeń, w tym zgłaszanie uszkodzeń nagrobków powstałych wskutek wiatrołomów.

Oferta powinna zawierać:

 1. Opis charakteru i zakresu prowadzonej działalności.
 2. Proponowaną wysokość wynagrodzenia.
 3. Dokumenty stwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej wraz zaświadczeniami o nie zaleganiu z podatkami i składkami ZUS 
 4. Rekomendacje.

 

Miejsce składania ofert:

Siedziba Gminy: Warszawa 00-950, ul. Twarda 6, budynek Synagogi im. Nożyków,    Biuro Zarządu, pokój nr 12.

Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego

w przypadku uznania otrzymanych ofert za niesatysfakcjonujące.

Termin składania ofert upływa dnia 25 marca 2020  

Wyboru Oferenta dokona, powołana przez Zarząd GWŻ, Komisja Ofertowa.

O wyniku rozpatrzenia ofert, Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie.                   

 

Dodatkowe informacje o szczegółach zamówienia i składania ofert można uzyskać pod numerami telefonów:

Marek Karnafel, tel. 506 128 969  

Witold Wrzosiński, tel. 504 905 464