List Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha do Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka